Obnova balkónov a lodžií

Obnova fasády domov patrí medzi základné činnosti pri obnove bytových domov. Významnou súčasťou obnovy bytových domov je však i oprava balkónov, lodžií a ich konštrukcií. Dôležitosť tejto obnovy je aj z pohľadu statickej bezpečnosti a funkčných vlastností budov. 

Balkóny a lódžie patria medzi najviac zaťažované časti, čo sa týka konštrukcie bytovej jednotky. Sú vystavené pôsobeniu vplyvom počasia, musia zvládať extrémne zaťaženie a tiež výkyvy teplôt, ktoré sa pohybujú od -20 °C až do +50 °C, niekedy sú rozdiely ešte výraznejšie. 

obnova balkónov a lodžií

Voľba materiálov pre výstavbu balkónov a lodžií a ich správna skladb je tak kľúčová. Správny výber kvalitných, certifikovaných a odskúšaných materiálov je prvým krokom. Ďalším, ale rovnako dôležitým krokom, je dodržanie správnych technologických postupov. 

Konštruktéri balkónov a lodžií sa pri ich zhotovení často dopúšťajú chýb a ignorujú základné pravidlá potrebné pre ich správnu funkciu, ako je dodržanie minimálnej hrúbky materiálov, dostatočný sklon spádovej vrstvy, použitie vhodných materiálov atď. Medzi základné a časté chyby patrí nevhodné uchytenie zábradlia na balkónoch a lodžiach.  

Za optimálne uchytenie zábradlia balkónov a lodžií sa považuje uchytenie do stien, do čiel alebo do podhľadov konštrukcií. Menej vhodné a často i problematické je uchytenie zábradlia cez nášľapnú vrstvu. V takomto prípade môže do stavebných konštrukcií prenikať voda, ktorá neskôr spôsobuje poškodenie a môže dôjsť k celkovej deštrukcii balkóna alebo lodžie.

Statika balkónov a lodžie

Pri obnove balkónov a lodžií sa kladie dôraz na obnovu statického zabezpečenia a statických funkcií. Ide o obnovu pôvodnej únosnosti nosnej konštrukcie balkónu a lodžie, obnovu železobetónovej a betónovej konštrukcie, nahradenie, prípadne doplnenie poškodeného betónu. 

Ak došlo k poškodeniu železobetónovej dosky vplyvom korózie, musí sa výstuž obnažiť  a odstrániť dôsledky korózie a vytvoriť novú protikoróznu ochranu. 

Opatrenia pri obnove balkónov a lodžií

Pri oprave balkónov a lodžií je tiež potrebné riešiť nasledovné:

  • statika stavebnej konštrukcie
  • tepelnotechnické požiadavky
  • skladba stavebnej konštrukcie
  • hydrolizácia konštrukcie a odvod zrážkovej vody
  • povrchová úprava
  • upevnenie zábradlia
  • spojenie s okolitými stavebnými konštrukciami

Tepelnotechnické vlastnosti balkónov a lodžií

Pri konštrukcii balkónov a lodžií je nevyhnutné rešpektovať tiež zásady tepelnej ochrany a požiadavky tepelnotechnickej normy (STN 73 0540-2: 2012, STN 73 0540-2/Z1: 2016: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. 

Neizolované balkóny a lodžie vytvárajú v miestach spojenia s obvodovou konštrukciou veľké teplné mosty. V týchto miestach miestach dochádza k zníženiu teploty na povrchu stavebnej konštrukcie, čo môže tiež spôsobiť aj rast plesní. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité použitie tepelnej ochrany stavebnej konštrukcie balkónov a lodžií.

Spádová vrstva 

Pripojená spádová vrstva 

Spádová vrstva sa používa pri konštrukcii balkónov a lodžií tam, kde je potrebné z hľadiska zaťaženia dosiahnuť, aby sa dve samostatne zhotovené časti - nosná konštrukcia a spádový poter, správali ako jeden celok. Na spojenie sa používa cementový kontaktný mostík aplikovaný na navlhčený podklad. Do čerstvého kontaktného mostíka sa ihneď aplikuje betónový poter s minimálnou hrúbkou 20 mm. 

Oddelená spádová vrstva

Oddelená spádová vrstva pri konštrukcii balkónov a lodžií sa používa pri aplikácii na podklady izolované proti vlhkosti alebo vtedy, ak je nevhodný podkladna pripojené vrstvy (napr. popraskané alebo mastné povrchy). Betónový poter má hrúbku minimálne 40 mm a je vystužený armovacou rohožou. Od podkladu je oddelený separačnou vrstvou, napr. PE fólia. 

Odvodnenie povrchu balkónov a lodžií

Hydroizolačná vrstva balkónov a lodžií a odvod zrážkovej vody z povrchu má zásadný vplyv na ich lhodobú funkčnosť a spoľahlivosť. Na hydroizoláciu povrchov sa využívali a pri niektorých konštrukciach stále využívajú asfaltové pásy alebo hydroizolačné fólie. V súčasnosti sa však skôr uprednostňujú hydroizolačné stierky. Tie majú množstvo výhod, ako je napr. jednoduchá a rýchla aplikácia. Funkčnosť hydroizolačných stierok závisí od ich kvality, ktorá sa výrazne líši čo sa týka pružnosti.

Aby bol povrch chránený pred vodou, je potrebné tiež dodržiavať spád 1,5 až 2,5% a použiť odkvapový profil alebo iné ukončenie. Správne zhotovený odkvapový profil odvádza vodu rýchlo a zároveň chráni čelnú stranu stavebnej konštrukcie pred vlhkosťou. Ak máme kvalitne poriešený odkvapový systém, nemusíme sa obávať prípadnej korózie. V tomto prípade sa medzi najvhodnejšie materiály radí eloxoaný hliník.

Povrchová úprava balkónov a lodžií 

V súčasnosti sa pre povrchovú úpravu balkónov a lodžií využíva množstvo materiálov - dlažby, nátery, drevené podlahy atď. Medzi najčastejšie volený materiál patria dlažby. Pri ich výbere by sme mali brať ohľad na ich farbu, ktorá časom začne podliehať vplyvom tepla, zrážok alebo mrazov. Ako najvhodnejšie sa tak javia dlažby svetlej farby, ktoré sú oveľa menej namáhané pri slnečnom žiarení ako tmavé dlažby. 

Z hľadiska rozmeru dlažby sa odporúča formát 330 x 330 mm pri hrúbke 9 mm. Na škárovanie je potrebné použiť škárovacie malty, ktoré zodpovedajú kvalitatívnej norme STN EN 13 888 a ST EN 12002. Lepidlá a obklady sa používajú podľa normy STN EN 12004+A1: 2012: Malty a lepidlá na obkladové prvky.

Zábradlie na balkóny a lodžie

Zábradlie balkónov a lodžií sa špecifikuje ako trvalá konštrukcia určená na ochranu osôb proti pádu. Ako už bolo spomenuté, je žiadúce, aby sa stĺpiky zábradlia kotvili do nosnej konštrukcie balkóna a lodžie zboku alebo zo spodnej strany. Uchytenie cez nášľapnú vrstvu je komplikované a problematické a často dochádza k poškodeniu balkóna a lodžie.

Podľa stanovenej normy musí byť výška zábradlia od 900 do 1 200 mm. Rovnako i medzery v zábradlovej výplni musia spĺňať požiadavky normy.