Obnova bytových domov a financovanie

Obnova bytového domu je najväčšou spoločnou investíciou vlastníkov bytov v bytovom dome. 

obnova výťahu v bytových domoch

Vlastníci bytových jednotiek sa skladajú do spoločného fondu a tieto finančné prostriedky sa následne investujú na potreby a opravy, ktoré si bytový dom vyžaduje. Obnova bytového domu je tiež podporovaná štátom. Ide o rôzne úverové možnosti, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a neustále sa dopĺňajú a obnovujú.

Možnosti financovania obnovy bytových domov poskytuje aj Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB), a to záručné programy a zároveň i investičný úver na obnovu bytového fondu.

Investičné úvery na čiastočnú obnovu bytového domu majú vo svojom portfóliu aj komerčné banky a slovenské sporiteľne, často za výhodných podmienok. 

Úverové produkty poskytujú ako na obnovu bytových domov, tak i na financovanie ďalších stavebných prác (maľovanie vchodových priestorov, úprava okolia bytového domu a iné). 

Takéto investičné úvery neobmedzujú vlastnícke práva majiteľov bytov, ak sa rozhodnú svoj byt predať. Investičný úver možno čerpať jednorázovo alebo postupne, možný je i odklad splátok úveru. 

Požiadať o úver môže spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo v zastúpení správcu bytového domu. 

Úroková sadzba môže byť fixná počas celého obdobia alebo variabilná, ktorá sa prispôsobuje úrokvej sadzbe centrálnej banky. Treba tiež zohľadniť úrok z prípadného omeškania, ktorý sa líši v jednotlivých bankách a tiež poplatky súvisiace s uzatvorením zmluvy.