Obnova bytového domu

Zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pri revitalizácii bytovky, zatepľovaní, novej fasáde, oprave strechy a rozvodov.

S nami to zvládnete

Pri obnove svojho paneláku narazia vlastníci bytov na mnohé problémy. Preto je ideálnym riešením dohoda vlastníkov o rozsahu prác, ktoré chcú realizovať. Dôležitá je však komunikácia a úzka spolupráca vlastníkov so správcom. Ak vlastníci zveria revitalizačný projekt do rúk svojmu správcovi, ten by sa mal  zamerať na kvalitné a úplné vypracovanie projektu so všetkými potrebnými náležitosťami, a zabezpečiť kvalifikovaného projektanta, ktorému poskytne čo najpresnejšie informácie o plánovanom projekte. Ak je projekt neúplný, prípadne nekvalitne vypracovaný, je oveľa komplikovanejšie hľadať náhradné riešenia, prispôsobovať výšku investície ďalším potrebným zmenám. Pri podávaní žiadostí o dotácie z ministerstva výstavby je dôležité dosiahnuť čo najvyšší počet bodov a doručiť žiadosť v najskoršom možnom termíne. 

RADÍME PRI ZATEPĽOVANÍ

Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlasuje „Vládny program zatepľovania". Program definuje podmienky pre podporu znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.

  • Vládny program zatepľovania vo formáte PDF
  • Žiadosť o poskytnutie úveru z Vládneho programu zatepľovania - fyzická osoba 
  • Žiadosť o poskytnutie úveru z Vládneho programu zatepľovania - právnicka osoba 

Tu si stiahnite žiadosti pri zatepľovaní

Vládny program pri zateplovaní Vládny program pri zateplovaní
Zateplenie - žiadosť - FYZICKÁ OSOBA Zateplenie - žiadosť - FYZICKÁ OSOBA
Zateplenie - žiadosť - PRÁVNICKA OSOBA Zateplenie - žiadosť - PRÁVNICKA OSOBA

RADÍME PRI DOTÁCII NA DOMÁCNOSŤ

Formulár žiadosti na dotáciu na slnečný kolektor alebo kotol na biomasu je k dispozícii na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na jej webovej stránke www.siea.gov.sk a na webovej stránke ministerstva hospodárstva www.economy.gov.sk . Žiadosť musíte podať v uzavretej obálke, ktorá je označená heslom "Dotácia pre domácnosti“, najneskôr pol roka po ukončení inštalácie osobne alebo poštou na adresu agentúry. V prípade podania žiadosti poštou je rozhodujúci dátum podania podľa poštovej pečiatky na obálke.

Aby vám ministerstvo priznalo dotáciu, slnečný kolektor a kotol na biomasu musí spĺňať technické parametre, ktoré Vám radi vysvetlíme. Tiež Vám poradíme aké prílohy k žiadosti pre fyzickú, alebo právnickú osobu je nutné spracovať.