Správa bytov a bytových domov

Sme spoľahlivý správca pre každý bytový dom. Zabezpečíme Vám správu bytových domov, administratívnych budov a polyfunkčných budov. Poskytneme komplexný balík služieb a to od vypracovanie ročného plánu opráv a údržby domov, poradenstvo a až po samotný servis a montáže. 

V rámci ponúkaných služieb zabezpečujeme:

 • údržbu a opravy spoločných častí, zariadení a príslušenstva nehnuteľnosti,
 • dispečing - nahlasovanie porúch v pracovnom čase,
 • montáž, odpis a výmenu vodomerov,
 • vedenie ekonomickej agendy (predpisovanie záloh, evidovanie úhrad, evidovanie nedoplatkov, evidencia došlých faktúr, kontrola ich správnosti atď...),
 • ročné vyúčtovanie záloh za služby spojené s užívaním bytov,
 • zabezpečenie vykonávania revízií výťahov, elektrických a plynových rozvodov a zariadení, požiarnych hydrantov podľa platných noriem, s následným odstraňovaním zistených závad,
 • vypracovanie individuálneho ročného plánu opráv a údržby nehnuteľnosti podľa potrieb a požiadaviek vlastníkov,
 • zabezpečenie odstránenia závad a odborných opráv pri dodávke tepla a teplej pitnej vody do bytov,
 • opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné práce, opravy ÚK, opravy elektroinštalácie a  plynových zariadení, rekonštrukcie bytových jadier),
 • opravy zatekajúcich striech,
 • realizáciu komplexnej obnovy nehnuteľnosti,
 • vedenie a vypracovanie správy o hospodárení s finančnými prostriedkami fondu opráv a údržby a potrebnej technickej dokumentácie,
 • preventívne prehliadky a servisné zásahy,
 • montáž, opravy a údržbu vzduchotechniky a klimatizácie.

Správa bytového hospodárstva a správa nebytových priestorov je vykonávaná:

 • na základe "Zmluvy o výkone správy" (vlastníci bytov)
 • na základe "Mandátnej zmluvy" (spoločenstvá vlastníkov bytov, obce, mestské byty)
 • V prípade záujmu o bližšie informácie o uzatvorení Zmluvy o výkone správy nás kontaktujte. Naplánujeme schôdzu vlastníkov, na ktorej bude odprezentovaný náš projekt vrátane firemnej filozofie.